Nasze cele


 • Przedszkole zapewnia ciągły rozwój i dąży do doskonalenia jakości pracy.
 • Dba o pozytywny wizerunek placówki w środowisku.
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy.
 • Placówka oferuje dobrze wyposażone sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki, przyjemne otoczenie przyrodnicze.
 • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjącia nauki w szkole.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Rodzice są partnerami przedszkola.
 • Przedszkole promuje zdrowy styl życia.
 • Przedszkole wspiera rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Przedszkole ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwiają mu wszechstronny rozwój i osiąganie jak najlepszych efektów edukacyjnych.
 • Przedszkole posiada jednolity i spójny system wychowawczo-opiekuńczy.
 • Przedszkole dąży do maksymalnej liczby dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.
 • Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi.
 • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką oparte na zasadach wzajemnego szacunku i demokracji.