Nasze cele

 •     Przedszkole zapewnia ciągły rozwój i dąży do doskonalenia jakości pracy.
 •     Dba o pozytywny wizerunek placówki w środowisku.
 •     Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy.
 •     Placówka oferuje dobrze wyposażone sale zajęć, smaczne i zdrowe posiłki, przyjemne otoczenie przyrodnicze.
 •     Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjącia nauki w szkole.
 •     Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 •     Rodzice są partnerami przedszkola.
 •     Przedszkole promuje zdrowy styl życia.
 •     Przedszkole wspiera rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 •     Przedszkole ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwiają mu wszechstronny rozwój i osiąganie jak najlepszych efektów edukacyjnych.
 •     Przedszkole posiada jednolity i spójny system wychowawczo-opiekuńczy.
 •     Przedszkole dąży do maksymalnej liczby dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.
 •     Przedszkole kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka oraz powszechnie przyjętymi wartościami uniwersalnymi.
 •     Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką oparte na zasadach wzajemnego szacunku i demokracji.