Od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r w Przedszkolu nr 1 w Koniecpolu realizowany jest projekt pn. „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol” (WND-RPSL.11.01.03-24-00G7/20-004)

Beneficjentem projektu jest: Gmina Koniecpol

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez organizację w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 2 zajęć specjalistycznych mających na celu niwelowanie deficytów rozwojowych dzieci oraz wzrost ich umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju, a także nabycie kompetencji zawodowych przez 14 nauczycieli oraz doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne w miejsko- wiejskiej Gminie Koniecpol w terminie do 30.06.2022 r.

Grupa docelowa to 127 dzieci oraz 14 nauczycieli z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2 w Koniecpolu.

Wsparcie będzie obejmowało realizację zajęć niwelujących deficyty wśród dzieci, organizację szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli. Miejscem realizacji projektu jest Przedszkole nr 1 oraz Przedszkole nr 2 w Gminie Koniecpol.

Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2021- 30.06.2022 r.

Udział w projekcie dla uczestników- beneficjentów ostatecznych, tj. nauczycieli i dzieci jest całkowicie nieodpłatny. Całość wydatków związanych z realizacją projektu pokryta będzie ze środków Unii Europejskiej (EFS)- 85% oraz wkładu własnego Gminy- 15 %.

Zdjęcia z zajęć realizowanych w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol":